Vedtægter for Isefjordskunstnerne

Kap. 1 Generelt
§ 1 Foreningens navn er Isefjordskunstnerne. Isefjordskunstnerne er en kunstnersammenslutning beliggende i Holbæk Kommune.
§ 2 Sammenslutningens formål er at skabe et fællesskab omkring kunsten. Isefjordskunstnerne skal til gavn for dens medlemmer skabe fokus på kunsten via bl.a. dygtiggørelse, ekskursioner og udstillinger. Isefjordskunstnerne er samlingssted for seriøse udøvere inden for maling, keramik, skrotkunst, glaskunst, tekstilkunst og vævere m. fl.. Sammenslutningen huser både professionelle og dygtige autodidakte kunstnere.

Kap. 2 Medlemskab
§ 3 Optages kan kun personer, som:
a) kan opgive en gyldig adresse, telefonnummer og e-mailadresse
b) vil lade min. et af sine værker fotografere og uploade på foreningens hjemmeside og eventuelle andre virtuelle medier herunder Facebook
c) lader sig opskrive på foreningens eksterne venteliste. Opskrivning skal ske via henvendelse til et bestyrelsesmedlem
d) For at kunne bedømme om ansøger opfylder foreningens formål skal der indsendes fotos af minimum tre værker eller vedhæftes et link til vedkommendes hjemmeside. Beslutningen om medlemskab træffes af bestyrelsen. Et eventuelt afslag om medlemskab kan indbringes for foreningens generalforsamling. Ansøger skal ved afslag om medlemskab meddeles, at vedkommende kan indbringe afslaget for generalforsamlingen.
§ 3a Det vil til en hver tid være op til den på tidspunktet fungerende bestyrelse at træffe beslutning om, hvornår på året personer på ventelisten kan optages i sammenslutningen.
Stk. 2 Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte og ændre loftet for medlemstallet i Isefjordskunstnerne, såfremt dette skønnes at være til gavn for sammenslutningens medlemmer. Stk. 3 Optagelse i sammenslutningen sker ud fra den anciennitet den enkelte person har på ventelisten. Optagelse skal ske uden hensyn til køn, religion, etnicitet og alder.
Stk. 4 Medlemskab træder ikke i kraft, før der er betalt kontingent. Er der mindre end et halvt kalenderår tilbage, betales der kun halvt kontingent.
§ 4 Fravigelse af § 3 litra a kan kun ske under helt særlige omstændigheder. Der gives ikke dispensation for de øvrige kriterier.
§ 5 En person på ventelisten, der på to efterfølgende uafhængige tidspunkter afviser at indtræde i Isefjordskunstnerne, mister sin anciennitet og starter forfra på ventelisten.
§ 6 Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet betales hvert år senest d. 1. bankdag i januar på sammenslutningens kontonummer og gælder fra d. 1. januar til d. 31. december s.å..
§ 7 Alle medlemmer forventes i dagligdagen at optræde positivt og loyalt i forhold til sammenslutningen og dens aktiviteter.
§ 8 Mobning blandt medlemmer accepteres ikke.

Kap. 3 Udmeldelse
§ 9 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller næstformand. Ved udmeldelse refunderes allerede indbetalt kontingent ikke.

§ 10 Medlemmer kan ekskluderes fra Isefjordskunstnerne, såfremt det pågældende medlem har forbrudt sig på en af den almindelige straffelovs til enhver tid gældende bestemmelser, dog kun såfremt bestyrelsen i øvrigt finder det nødvendigt for at opretholde god ro og orden i foreningen. Ved eksklusion refunderes allerede indbetalt kontingent ikke.
§ 11 Eksklusion af medlemmer kan ske, såfremt et medlem gentagne gange har forbrudt sig mod sammenslutningens vedtægter og er blevet gjort opmærksom på, at vedkommende vil blive indstillet til eksklusion, hvis vedkommende igen forbryder sig mod sammenslutningens vedtægter. Eksklusion ud fra denne bestemmelse kan kun ske, såfremt alle medlemmer af bestyrelsen er enige herom. Kan der ikke opnås enighed i bestyrelsen, da kan eksklusion ske, såfremt et flertal for kan opnås ved en generalforsamling
§ 12 Eksklusion kan desuden ske, såfremt et medlem på trods af min. en skriftlig rykker fra bestyrelsen ikke har betalt kontingent rettidigt. Rykkere kan tidligst sendes ud d. 8. januar det pågældende år, og et medlem skal min. have 1 måned til at indbetale det skyldige beløb.
§ 13 Et ekskluderet medlem har ret til at gøre indsigelse over beslutningen ved først kommende generalforsamling. Bestyrelsen har pligt til at underrette ekskluderede medlemmer om en forestående generalforsamling samtidig med, at sammenslutningens øvrige medlemmer bliver indkaldt. En indsigelse skal påføres dagsordenen og være sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kap. 4 Bestyrelsen
§ 14 Medlemmer af bestyrelsen vælges på foreningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af tre – fem medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, hvorimod suppleanter og revisor kun vælges for en etårig periode.
Stk. 3 Hele bestyrelsen kan ikke fratræde samtidig, og formanden må ikke være på valg samme år som kassereren.
Stk. 4 På den ordinære generalforsamling skal der hvert år vælges to bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
Stk. 5 Siddende revisor og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen, ligesom de ikke må være gifte/samboende eller i familie med nogen i bestyrelsen i 1., 2. eller 3. led.
Stk. 6 Såfremt der er flere medlemmer, der ønsker optagelse i foreningens bestyrelse, end der er ledige pladser i bestyrelsen, da skal der ske en hemmelig afstemning blandt de fremmødte medlemmer. Optages skal de, der opnår flest stemmer.
Stk. 7 Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på det først kommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær. Bestyrelsen forpligter sig til herefter at oplyse medlemmerne om resultatet af konstitueringen. Øvrige arbejdsområder fordeles efter interesseområder blandt bestyrelsens medlemmer.

§15 Bestyrelsen er sammenslutningens daglige ledelse, og den fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 16 Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den nedsætte et eller flere udvalg til at løse specifikke arbejdsopgaver. Et udvalgs beslutningskompetence kan aldrig strække sig længere end bemyndiget til af bestyrelsen.
§ 17 Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen midlertidigt eller varigt, da skal 1. suppleanten indtræde i dennes sted. Såfremt endnu et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen midlertidigt eller varigt, da skal 2. suppleanten træde i dennes sted. Såfremt bestyrelsen ikke derved kan bringes til at bestå af mindst 3 medlemmer, da skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få dækket de ledige pladser i bestyrelsen.
§ 18 Formanden kan aldrig gå af i løbet af samme bestyrelsesår som kassereren af hensyn til foreningens fremtidige virke.
§ 19 Bestyrelsen fastsætter selv, hvornår der afholdes bestyrelsesmøder i løbet af året. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, såfremt der minimum er tre bestyrelsesmedlemmer til stede. Bestyrelsesbeslutninger er til enhver tid gældende for foreningens medlemmer, medmindre beslutningen er i strid med vedtægterne.
§ 20 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. Beslutninger truffet i bestyrelsen meddeles medlemmerne hurtigst muligt, og senest på det førstkommende medlemsmøde.

Kap. 5 Generalforsamling
§ 21 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden 1. april. Generalforsamlingen skal indkaldes med minimum tre ugers varsel.
§ 22 Stemme- og mødeberettiget er alle, der har betalt kontingent.
§ 23 Stemmeberettiget er alle medlemmer til stede ved generalforsamlingen. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at være fysisk til stede ved en generalforsamling, da kan vedkommende via fuldmagt få et andet medlem til at stemme på sine vegne. En fuldmagt skal for at være gyldig udtrykke et specifikt ønske om afgivelse af fuldmagt og skal være påført afgiverens personlige underskrift. Fuldmagt kan også afgives pr. mail.
§ 24 Dagsorden til generalforsamlingen skal sendes ud til medlemmerne senest 10 dage forinden.
§ 25 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret. Repræsentation i form af fuldmagt er gyldig jf. § 23.
§ 26 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 27 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning samt godkendelse heraf

4. Fremlæggelse af regnskab og budget, samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse og to suppleanter
7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt
§ 28 Alle beslutninger truffet på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal ved enten håndsoprækning eller via hemmelig afstemning, såfremt dette ønskes af mindst ét medlem.
§ 29 Der kan kun ske ændringer i foreningens vedtægter, såfremt et forslag er blevet rejst på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling samt sendt ud med dagsordenen senest 10 dage forinden, og såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
§ 30 Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt minimum 1⁄4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.
§ 31 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt den finder anledning hertil.
§ 32 Ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling gælder de samme regler som ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
§ 33 Alle beslutninger truffet på generalforsamlingen skal indføres i protokol. Formanden sørger herfor.

Kap. 6 Foreningens aktiviteter
§ 34 Aktiviteter i Isefjordskunstnerne er uden undtagelse for alle sammenslutningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om lodtrækning eller deslige, såfremt et arrangement nyder større tilslutning, end der er plads til.
§ 35 Aktiviteter afholdt af Isefjordskunstnerne skal have kunsten som omdrejningspunkt.
§ 36 Medlemmer der udstiller gennem Isefjordskunstnerne forpligter sig til at hjælpe til med opsætningen og nedtagning af den enkelte udstilling. Vedkommende forpligter sig til at tage vagter under udstillingen samt til at hjælpe til med de øvrige opgaver i forbindelse med udstillingsvirksomhed.
§ 37 Beløbet for at deltage i Isefjordskunstnernes udstillinger fastsættes på sammenslutningens medlemsmøder ud fra et oplæg fra bestyrelsen, og sker ved simpelt flertal.
§ 38 Alle værker på Isefjordskunstnernes udstillinger skal være originalværker. Hvis der er tale om gengivelser af andres værker, skal det tydeligt fremgå, at der er tale om en parafrase.
§ 39 Ved salg af værker på Isefjordskunstnernes udstillinger skal der uden undtagelse udskrives kvitteringer.

Kap. 7 Tegningsret
§ 40 Sammenslutningen tegnes ud ad til af formanden eller af næstformand og kasserer i forening. Kassereren kan dog foretage ekspeditioner via dankort eller netbank uden formanden eller næstformanden, om end formanden til enhver tid skal have adgang til at følge dispositioner på netbanken.

Kap. 8 Regnskab og økonomi
§ 41 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
§ 42 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december s.å..
§ 43 Revisionspåtegnet regnskab bekendtgøres senest 10 dage før den ordinære generalforsamling. § 44 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§ 45 Revisor kan efter eget ønske kræve et kasseeftersyn i løbet af året.
§ 46 Sammenslutningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af sammenslutningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke sammenslutningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Kap. 9 Sammenslutningens opløsning
§ 47 Sammenslutningen kan deles eller opløses, såfremt 3⁄4 af de stemmeberettigede på en generalforsamling stemmer for. Et sådant forslag skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, og skal udtrykkeligt fremgå af dagsordenen.
§ 48 Ved en deling af foreningen deles eventuel formue ud fra forholdstal mellem de to opståede foreninger. Det er op til den på tidspunktet fungerende formand og kasserer at opgøre og fordele aktiver og passiver.
§ 49 Ved en ophævelse af foreningen overdrages en eventuel formue til den humanitære organisation Børns Vilkår.
Vedtægterne er gældende fra 29. juni 2021.